گل سنبل

کاشانه مهر

آموزش سنبل به وسیله خمیر ایتالیایی یا خمیر انعطاف پذیر توسط خانم اجاقی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ اسفند ۱۳۹۵