دل سرایی اربعینی هادی فردوسی

ویژه

هادی فردوسی شاعر آیینی در برنامه چلچراغ دیشب دل سروده های اربعینی خود را سرود.

پیشنهاد ما به شما
۱۷ مهر ۱۳۹۸