دوک برقی

خوشا شیراز

گفتگو با دو جوان مخترع و کارآفرین در برنامه فارسی شو
جناب آقای یاسین اسلام بخش از جوانان استهبان و جناب آقای جمالی از جوانان کوار

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ آبان ۱۳۹۸