پوشش های نامتعارف و اختلالات روانی

مشاور شما

گفتگو با جناب آقای دکتر وحید امدادی روانپزشک در رابطه با پوشش های نا متعارف و اختلالات روانشناختی در افراد در برنامه مشاور شما 

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۱۲ آبان ۱۳۹۸