بافت کیف با دو میل

کاشانه مهر

آموزش بافت کیف با هنرمندی خانم اجاقی با تکنیک دو میل 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ آبان ۱۳۹۸