سایه روشن و تونالیته های رنگی

کاشانه مهر

آموزش ویترای و ایجاد سایه روشن و تونالیته های رنگی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ آبان ۱۳۹۸