جای عود

کاشانه مهر

آموزش جای عود با خمیر چینی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ آبان ۱۳۹۸