چهار شنبه آخر سال

گفتگو

گفتگو با مهندس فرخزاده در مورد چهار شنبه آخر سال و معضلات پیش رو

 

 

 

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۵ اسفند ۱۳۹۵