معرفی روستای خنجشت اقلید

هم ولایتی

معرفی روستای خنجشت اقلید در برنامه هم ولایتی 

هم ولایتی
۲۲ آبان ۱۳۹۸