تاثیر مقایسه افراد

کارشناسی

بررسی مباحث صمیمیت در خانواده ، توقعات و خواسته ها در خانواده ، تاثیر منفی مقایسه افراد خانواده با دیگران و ... با حضور خانم حسنی 

کارشناسی
۲۲ آبان ۱۳۹۸