تصاویر تخریب اموال مردم در شیراز

ویژه

اشرار و آشوبگران در شیراز به اموال عمومی و مردم آسیب وارد کردند 

پیشنهاد ما به شما
۲۷ آبان ۱۳۹۸