انتقاد مردم از تخریب اموال عمومی

ویژه

مردم تخریب اموال عمومی را محکوم کردند.

پیشنهاد ما به شما
۲۷ آبان ۱۳۹۸