آشوب رسانه ای

فارسی شو

بررسی تکنیک ها و عملیات روانی رسانه های معاند در ایجاد آشوب های اجتماعی 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۸ آبان ۱۳۹۸