دستگیری سرکردگان آشوب های اخیر

حوادث شیراز

سردار غیاثی فرمانده سپاه فجر فارس از دستگیری سرکردگان آشوب های اخیر خبر داد. 

رخداد های شیراز
۲۹ آبان ۱۳۹۸