حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی

ویژه

حضور شکوهمند مردم ولایت مدار شیراز در راهپیمایی اقتدار و امنیت 

پیشنهاد ما به شما
۳۰ آبان ۱۳۹۸