مصاحبه با خانواده شهید فعال

کارشناسی

مصاحبه با خانواده شهید فعال در بخش کارشناسی کاشانه مهر به مناسبت هفته بسیج 

کارشناسی
۳ آذر ۱۳۹۸