مصاحبه با خانواده مقدس

کارشناسی

مصاحبه با خانواده مقدسی از خانواده های موفق بسیجی به مناسبت هفته بسیج در برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۳ آذر ۱۳۹۸