اردوی جهادی-دندان پزشکی

بسیج

فعالیت های اردو های جهادی گروه علوم پزشکی بسیج در مناطق محروم

فعالیت های بسیج
۵ آذر ۱۳۹۸