اردوی جهادی دانش آموزان

بسیج

موشن گرافی حضور دانش آموزان بسیجی در اردو های جهادی 

فعالیت های بسیج
۶ آذر ۱۳۹۸