فضای مجازی در گمپ گلا

گمپ گلا

شعر فضای مجازی در گمپ گلا استفاده از فضای مجازی را به بچه ها آموزش داده است. 

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۷ آذر ۱۳۹۸