سید جواد هاشمی

خوشا شیراز

گفتگو با سید جواد هاشمی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ آذر ۱۳۹۸