قطع اینترنت و بیکاری مدیران مجازی

خوشا شیراز

آیتم مجازستان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ آذر ۱۳۹۸