سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای دکتر گشتاسبی راد ،ریاست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ آذر ۱۳۹۸