انتخاب نماینده بر اساس بیانیه گام دوم

گام دوم

معیارهای انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با حضور دکتر محمد جواد سلمان پور استاد دانشگاه در برنامه گام دوم 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱۲ آذر ۱۳۹۸