گمپ گلا - نظافت مدرسه

گمپ گلا

آموزش نظافت و نگهداری از وسایل مدرسه در برنامه گمپ گلا 

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۱۳ آذر ۱۳۹۸