واقعیت چیست؟

حوادث شیراز

واقعیت ماجرا به بررسی آشوب های رسانه ای و دستگیری افراد مسلح می پردازد. 

رخداد های شیراز
۱۳ آذر ۱۳۹۸