انتخابات در گام دوم انقلاب

گام دوم

بررسی ویژگی های نماینده مجلس شورای اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه گام دوم 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱۳ آذر ۱۳۹۸