گفت و گو با استاندار

بازتاب

گفت و گو با دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه بازتاب 

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱۴ آذر ۱۳۹۸