ناگفته های سید جواد هاشمی

برنامه های تلویزیونی

ناگفته های سید جواد هاشمی در برنامه خوشا شیراز 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۳ آذر ۱۳۹۸