سوالات شما از بهنام تشکر

خوشا شیراز

سوالات شما از بهنام تشکر در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ آذر ۱۳۹۸