هوش هیجانی و کنترل خشم

کاشانه مهر

گفتگو با دکتر مظفری روانشناس بالینی در رابطه با هوش هیجانی و کنترل خشم  و تاثیرات این اختلال بر بدن در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹