مالیات در برلین

مستند

گزارش امیر شجاعی در خصوص مالیات در برلین 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲۶ آذر ۱۳۹۸