انتخاب شایسته در گام دوم انقلاب

گام دوم

انتخاب درست در گام دوم انقلاب با حضور محمد رضی حدائق کارشناس فرهنگی 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۲۶ آذر ۱۳۹۸