تنگ جمالی

گردشگری

معرفی تنگ جمالی کوهمره سرخی در برنامه کوله پشتی

گردشگری
۲۷ آذر ۱۳۹۸