نگینی از گوهر

فارسی شو

شعر خوانی شاعر آباده ای در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۸ آذر ۱۳۹۸