نگارستان، جمع ات

نگارستان

در برنامه نگارستان ما نحوه صحیح نویسی  واژه ها را می آموزیم ، این قسمت کاربرد "ات"

پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
۳۰ آذر ۱۳۹۸