بوریا بافی

گردشگری

بوریا بافی یا سبد بافی و حصیر بافی از قدیمی ترین صنایع دستی شیراز و ایرا ن است. هرچند کهنترین اثری که از حصیر بافی در ایران در دست داریم، نقشی است از شهداد متعلق به سه هزار و پانصد سال پیش. در بین النهرین کهن ترین نمونه، متعلق به پنج هزار سال پیش است. در آفریقا نمونه های حصیربافی پیش از این تاریخ به دست آمده است واین گواه بر آن است که حصیربافی و سبدبافی، منشأ نه فقط پارچه بافی بلکه بزرگترین صنایع سازنده یعنی سفالگری یا کوزه گری نیز بوده است

گردشگری
۲۱ اسفند ۱۳۹۵