کنترل خشم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر مظفری روانشناس بالینی در رابطه با کنترل خشم در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ دی ۱۳۹۸