مجلس تراز تحقق گام دوم

گام دوم

معرفی شاخصه های انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی با حضور آقای دکتر سبحانی کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۳ دی ۱۳۹۸