دروغ و پنهان کاری در فضای مجازی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر فتاحی در رابطه با دروغ و پنهان کاری در فضای مجازی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ دی ۱۳۹۸