نگارستان، بها بازار به جای بورس

نگارستان

در نگارستان نحوه صحیح نوشتار و گفتار کلمات را می آموزیم این قسمت به جای بورس بگوییم بها بازار 

پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
۹ دی ۱۳۹۸