شعر خوانی هادی فردوسی

فارسی شو

شعر خوانی هادی فردوسی به مناسبت 9 دی در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۹ دی ۱۳۹۸