مصاحبه با برادر شهید طهرانی مقدم

گام دوم

مصاحبه با برادر شهید طهرانی مقدم در گام دوم 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱۰ دی ۱۳۹۸