سردار دل ها (الله مزار)

سردار سلیمانی

بر اساس مقام محلی الله مزار 
روایت تاریخی از اسطوره های ایرانی که در مقابل تهاجم دشمنان جان فدا کردند.

تهیه شده در شبکه فارس

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۶ دی ۱۳۹۸