من هم سلیمانی هستم

سردار سلیمانی

پویش دانش آموزی من هم سلیمانی هستم
سرود : گروه سرود آباده 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۷ دی ۱۳۹۸