خروش شیرازی ها در فراق سردار

سردار سلیمانی

خروش شیرازی ها در فراق سردار دلها 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۷ دی ۱۳۹۸