قدرشناسی کرجی ها از انتقام سخت سپاه

انتقام سخت

شادی کرجی ها از انتقام سخت، مردم غرق در شادی و سرور 

انتقام سخت از آمریکا
۱۸ دی ۱۳۹۸