قربانی دین و مکتب

سردار سلیمانی

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قربانی دین و مکتب

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۹ دی ۱۳۹۸