تجلیل شیرازی ها از حاج قاسم

سردار سلیمانی

تجلیل شیرازی ها از حاج قاسم سلیمانی در مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۹ دی ۱۳۹۸