معرفی شهرستان سپیدان

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای ناصری مدیر اداره گردشگری شهرستان سپیدان در برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۸ دی ۱۳۹۸